غذای خشک سنسی جونیور جوسرا مخصوص توله سگ حساس و بد غذا (۹۰۰گرم)