غذای خشک گربه جوسرا مینت مخصوص بچه گربه و مادر(2کیلوگرم)