غذای خشک گربه جوسرا کتلوکس با خاصیت آنتی هربال (400گرم)