غذای خشک گربه جوسرا مخصوص گربه بداشتها و یا دستگاه گوارش حساس(2کیلوگرم)