کنسرو سگ دکتر کلادرز حاوی گوشت گوساله و سبزیجات (400گرم)

کنسرو سگ دکتر کلادرز حاوی گوشت گوساله و سبزیجات (400گرم)

کنسرو سگ دکتر کلادرز حاوی گوشت گوساله و سبزیجات (۴۰۰گرم)