غذای خشک جوسرا لژر مخصوص گربه چاق یا کم فعالیت (400گرم)