غذای خشک گربه جوسرا مخصوص گربه بداشتها و یا دستگاه گوارش حساس (400گرم)

غذای خشک گربه جوسرا مخصوص گربه بداشتها و یا دستگاه گوارش حساس (۴۰۰گرم)