غذای خشک گربه جوسرا کتلوکس با خاصیت آنتی هیربال (400 گرم)