غذای خشک گربه جوسرا کتلوکس مخصوص دفع هربال گلوله مو (۲ کیلوگرم)