غذای خشک گربه Culinesse-کولینس حاوی گوشت پرندگان و ماهی سالمون مخصوص گربه بالغ (2کیلوگرم)